محوطه سازی و paiving بتنی و گراول

کارفرما: شرکت ناردیس طرح های انرژی

مساحت: 73.000 متر مربع

نوع سازه: سیویل

محل اجرا: عسلویه