اجرای فونداسیون سازه های صنعتی

کارفرما: شرکت ناردیس طرح های انرژی

تعداد: 50 عدد

نوع سازه: بتنی

محل اجرا: عسلویه