اجرای پوشش سقف شلتر تجهیزات صنعتی

کارفرما: شرکت ناردیس طرح های انرژی

مساحت: 3.200 متر مربع

نوع سازه: ورق Carrogate sheet

محل اجرا: عسلویه