ساخت و نصب 375 عدد Valve Pits & Manholes

کارفرما : شرکت ناردیس طرحهای انرژی

مبلغ پروژه : 35.000.000.000 ریال

مدت اجرا : 4 ماه

زمان اجرا : فروردین 96

محل اجرا : عسلویه مخازن ذخیره سازی میعانات گازی