اجرای 998 عدد pipe sleepers & pipe supports

کارفرما : شرکت ناردیس طرح های انرژی

مبلغ پروژه : 35.000.000.000 ریال

مدت اجرا : 4 ماه

زمان اجرا : فروردین 96

محل اجرا : عسلویه