اجرای ترنچ های بتنی برق و ابزار دقیق

کارفرما : ناردیس طرحهای انرژی

مبلغ پروژه : 36.000.000.000 ریال

مدت اجرا : 6 ماه

محل اجرا : عسلویه

  سایت مخازن ذخیره سازی میعانات گازی