پروژه تسطیح و محوطه سازی

کارفرما : شرکت HYUNDAI

مبلغ پروژه : 45000 دلار آمریکا

مدت اجرا : 35 روز

زمان اجرا : مرداد 83

محل اجرا : عسلویه پارس جنوبی فازهای 4و5