پروژه شمع کوبی نیروگاه گازی جبل علی

کارفرما : وزارت آب و برق امارات

مساحت : 2500 عدد شمع با میانگین طول 16 متر

محل اجرا : دوبی جبل علی