پروژه کانال هدایت آبهای سطحی

کارفرما : شرکت ناردیس طرح های انرژی

مبلغ پروژه : 16.000.000.000 ریال

مدت اجرا : 4 ماه

زمان اجرا : مهرماه 95

محل اجرا : عسلویه مخازن ذخیره سازی میعانات