پروژه مسکونی رهبرماه

کارفرما :  بخش خصوصی

مساحت :  2700 متر مربع

نوع سازه :  اسکلت بتنی

مرحله اجرایی :  پایانکار

محل اجرا : شیراز-پل معالی آباد- خیابان رهبرماه