پروژه اداری تجاری چنچنه

کارفرما :  بخش خصوصی

مساحت :  7000 متر مربع

نوع سازه : اسکلت بتنی-دال بتنی

مرحله اجرایی :  در حال اجرا

محل اجرا : شیراز- فلکه گاز- خیابان چنچنه