پروژه مسکونی ساحلی

کارفرما : بخش خصوصی

مساحت : 11000 متر مربع

نوع سازه : اسکلت بتنی-دال بتنی

مرحله اجرایی : اجرای اسکلت

محل اجرا : شیراز- خیابان ساحلی غربی