پروژه مسکونی کوچه 95 قصردشت

کارفرما : بخش خصوصی

مساحت : 10000 متر مربع

نوع سازه : اسکلت بتنی

مرحله اجرایی : اجرای اسکلت

محل اجرا : شیراز خیابان قصردشت-کوچه 95