پروژه اداری و تجاری قدوسی

کارفرما :  بخش خصوصی

مساحت :  2500 متر مربع

نوع سازه :  اسکلت بتنی

مرحله اجرایی : اجرای اسکلت

محل اجرا :  شیراز بلوار قدوسی غربی