پروژه اداری و تجاری خیابان نادر

کارفرما : بخش خصوصی

مساحت :  2100 متر مربع

نوع سازه : اسکلت بتنی

مرحله اجرایی : پایانکار

محل اجرا : شیراز- خیابان نادر- روبروی بانک ملی

تاریخ شروع پروژه : خرداد 85

تاریخ پایان پروژه : اسفند 88