پروژه مسکونی خیابان خلیلی

کارفرما : بخش خصوصی

مساحت : 800 متر مربع

نوع سازه : اسکلت بتنی

مرحله اجرایی : پایانکار

محل اجرا :  شیراز- قصردشت - رحمت آباد