پروژه مسکونی کوچه 70

کارفرما :  بخش خصوصی

مساحت :  1700 متر مربع

نوع سازه :  اسکلت بتنی

مرحله اجرایی :  در حال اجرا

محل اجرا :  شیراز قصردشت کوچه 70