پروژه مسکونی (70 واحدی) سایه

کارفرما: شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب

مساحت: 10.000 متر مربع

نوع سازه: اسکلت بتنی

محل اجرا: شیراز- خیابان فضیلت بلوار باران