فعالیت ها

فعالیت ها


طراحی انواع سازه های عمرانی

نظارت بر پروژه های ساختمانی

مجری پروژه های زه کشی - لوله گذاری - محوطه سازی

آموزش نیروهای متخصص و بکارگیری در مجموعه بزرگ سازه مساحی