عضویت ها

  1. مدیر عامل شرکت ساختمانی سازه مساحی
  2. عضو هیئت مدیره شورای مجریان ذی صلاح استان فارس
  3. نماینده کارفرمایان در هیئت های حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی
  4. هیئت مدیره تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
  5. کارشناس رسمی دادگستری
  6. عضویت حقوقی و حقیقی در انجمن شرکت های پیمانکاری استان فارس
  7. عضویت در انجمن انبوه سازان استان فارس
  8. عضو انجمن بتن ایران
  9. عضو علی البدل هیئت رئیسه انجمن بتن ایران ساختمان فارس
  10. عضو کانون ارزیابی جایزه ملی کیفیت